”Revisorn står stadigt”

Högt förtroende för revisorn men skatterådgivare och redovisningskonsulter släpar efter i ny SIFO-undersökning.

Dan Brännström

Förtroendet för revision- och redovisningsbranschen är högt, i alla fall bland politiker och företagsledare. Det visar en ny SIFO-studie som beställts av branschorganisationen FAR.

Studien visar att 58 procent de tillfrågade har stort eller ganska stort förtroende för revisorer, medan motsvarande siffra för redovisningskonsulter och skatterådgivare är 39 respektive 35 procent. Den mest förtroendegivande yrkeskategorin i studien är läkare, medan endast 13 procent har förtroende för managementkonsulter.

”Det handlar om att allmänheten troligen har rätt låg kännedom om vad revisorer och redovisningskonsulter gör. När kännedomen om en yrkesgrupp eller organisation är låg tenderar anseende och förtroende att vara lägre, säger Erik Lundbom”, undersökningsledare på Kantar Sifo som gjort undersökningen på uppdrag av FAR.

Studien visar att politiker och företagsledare har mycket större kunskap om, och förtroende för, revisions- och redovisningsbranschen jämfört med allmänheten. Hela 90 procent av politikerna och 88 procent av företagsledarna har högt förtroende för revisions- och redovisningsbranschen, vilket kan jämföras med 45 procent bland allmänheten. Allmänhetens förtroende för branschen har minskat med 1 procentenhet sedan en liknande studie som gjordes för fem år sedan.

”Det är glädjande att revisorn står stadigt trots alla utmaningar och förändringar. Det är bara läkare, poliser och domare som matchar revisorn. För att lyfta förtroendet hos allmänheten måste vi bli bättre på att viss den nytta våra medlemmar gör. Kunskapen om vad revisorn, redovisningskonsulten, lönekonsulten och skatterådgivaren faktiskt gör är för låg. För oss är det viktigt att få ett högre förtroende även från allmänheten, det handlar om branschen relevans och attraktionskraft, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Allmänheten tycker dock att nyttan med revision är stor inom offentlig verksamhet och kommuner. Däremot är det endast 5 procent av allmänheten som säger sig känna till FAR.

Bland företagsledarna åtnjuter revisorer och redovisningskonsulter större förtroende än advokater. Av de företagsledare som har en revisor inom sitt företag uppger samtliga att de har ganska eller mycket stort förtroende för denne. Varannan företagsledares företag anlitar en redovisningskonsult och även där är förtroendet ganska eller mycket stort för nästan alla (98 procent).

Förtroendeundersökningen har gjorts av Kantar/Sifo och bygger på cirka 1400 intervjuer av politiker, företagsledare och allmänheten. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen om förtroendet av revisorer och redovisningskonsulter samt för att ta reda på hur välkänd den egna organisationen är hos tre olika delgrupper – politiker, företagsledare och allmänheten.

Mycket stort förtroende och Ganska stort förtroende

Läkare 91
Poliser 86
Domare 75
Advokater 63
Revisorer 58
Journalister 48
Redovisningskonsulter 39
Skatterådgivare 35
Finansanalytiker 23
Managementkonsulter 13

Rasmus Orsén

info@orsencontent.com