Revisor i Sydsverige varnas

Revisorsinspektionen (RI) varnar till en godkänd revisor i Sydsverige efter att han blivit underkänd av FAR i deras kvalitetskontroll. Inspektionen har synpunkter på revisionen i ett aktiebolag.

Det RI anmärker på är att dateringen av revisionsberättelsen inte varit i ”omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande”.

Revisorn, som driver en mindre byrå, anger i beslutet att det var en redovisningsbyrå som skulle göra bokslutet, men att deras arbete blev fördröjt och därmed blev årsredovisningen inte klar i december 2015 som var tänkt. Revisorn anger i beslutet att ”eftersom förseningen enbart var några dagar in på det nya året ansåg han inte att det fanns skäl att ändra datumet för hans påskrift av årsredovisningen och revisionsberättelsen.” Han ansåg att det i detta fall skulle gjort större skada för bolaget att lämna en avvikande revisionsberättelse.

Oaktat vad revisorn angett i ärendet blir RI:s slutsats att han åsidosatt god revisionssed. Inspektionen understryker allvaret i både att ha ”godtagit att årsredovisningen åsattes ett felaktigt datum” och ha avgett en revisionsberättelse daterad innan avslutad revision. Han meddelas alltså en varning enligt 32 § 2 st. i revisorslagen.

Länk till beslutet Dnr 2017-797.

Vida Tenhunen Salehi

vida.salehi@hotmail.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *