Revisor får yrkesförbud

Varnats tidigare av inspektionen för samma typ av fel.

En godkänd revisor med egen byrå i Västra Götaland har tilldelats yrkesförbud. Efter att FAR i sin kvalitetskontroll kommit fram till att han åsidosatt god revisionssed öppnar Revisorsinspektionen (RI) upp ett disciplinärende.

Förutom de revisionsuppdrag som FAR kritiserat revisorn för, har inspektionen granskat ytterligare två uppdrag genom att titta på revisionsdokumentationen. Tillsynsmyndigheten har dessutom begärt in en redogörelse av de revisionsåtgärder revisorn utfört, som denne dock inte inkommit med.

Utifrån dokumentationen bedömer RI att granskningen av intäktsredovisningen gällande alla bolag är knapphändig och eftersom revisorn vid yttrande till RI hänvisar till den, slår inspektionen fast att granskningen varit otillräcklig. Revisorn har i sin granskning av intäktsredovisningen i stort sett enbart använt sig av checklistor med markeringar som u.a. och RI uttalar att ”det slaget av markeringar inte anses tillräckliga för att dokumentera eventuellt vidtagna revisionsåtgärder.”

Förutom gällande intäktsredovisningen finner RI brister i granskningen av posterna kundfordringar i två bolag och varulager i ett bolag, samt i granskningen av händelser efter räkenskapsårets utgång i alla bolag. En revisionsberättelse är daterad innan revisionen var avslutad och i ett bolag är granskningen av skatter och avgifter bristfällig. Dessutom är yttranden från företagsledningen i två bolag daterade tre respektive sex veckor innan revisorn avgav sin revisionsberättelse, dvs. för tidigt.

Revisorn har tidigare meddelats en varning för samma typer av fel, vilket RI anser vara synnerligen försvårande. När Revisionsvärlden försöker kontakta revisorn för en kommentar lyckas vi inte nå honom.

Länk till hela beslutet dnr 2016-592.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]