”Otrolig aktivitet i UK”

Fokus på revisorns etik och oberoende i brittiskt utredningsförslag.

Dan Brännström och NRF:s generalsekreterare Helene Agélii på Avspark 2020.

Nya grundprinciper för uppträdande, integritet, objektivitet och oberoende ska vara revisorns ledstjärnor. I alla fall om den brittiska utredaren Sir Donald Brydons förslag blir verklighet. Det framkom vid Revisionsvärldens seminarium Avspark 2020, där Nordiska Revisorsförbundets (NRF) generalsekreterare Helene Agélii redogjorde för den senaste tidens infekterade brittiska revisionsdebatt.

”Under 2019 har det varit en otrolig aktivitet i UK gällande revision i spåren av ett antal företagsskandaler (bland annat den kollapsade byggjätten Carillion, RV:s anmärkning).

I dagsläget har de brittiska politikerna tre rapporter på bordet som alla handlar om revisionens framtid. Tidigare utredningar är konkurrensmyndigheten CMA’s Statutory market review (som bland annat förordar att två byråer ska dela på revisionsuppdragen i Storbritanniens största publika bolag) och the Kingman Review (som utlöste den pågående omstöpningen av den brittiska tillsynsmyndigheten för revision FRC till en ny myndighet – Arga, med ny chef). Dessa båda rapporter tar sikte på storbolagsrevision och på tillsynsmyndigheten. Brydon-rapporten, som lades fram precis före jul, tar enligt Helene Agélii ett brett grepp. Den syftar på revision av publika bolag men lanserar även förslag på principer för alla revisorer och revisionsuppdrag.

”Några frågor som diskuteras är om revisionen ska vara bakåtblickande eller framåtblickande och huruvida det kan inkluderas icke-finansiella områden i ett utvidgat revisionsbegrepp. Sådana tjänster som skulle kunna inrymmas i det utvidgade begreppet ska kunna tillhandahållas på frivillig väg”, sa Helene Agélii.

Enligt rapporten saknar revisionen idag ett tydligt syfte och en tydlig definition. Brydon anser att revisorns oberoende måste betonas ännu hårdare än idag.

”Han föreslår bland annat nya principles of corporate auditing. Dessa principer tar sikte på revisorns uppträdande såsom integritet, objektivitet och oberoende, och ska vara grundbulten utifrån vilka revisionsuppdragen ska bedömas. Han vill verkligen lyfta fram etikens betydelse. När det gäller den lagstadgade revisionen föreslås ett större fokus på ”fraud”. Revisorn ska sträva efter att hitta oegentligheter (ett mer omfattande uppdrag än idag, Revisionsvärldens anm). Han föreslår även att det ska upprättas en oberoende panel, som ska bedöma revisorns agerande i denna typ av situationer”, sa Helene Agélii.

Brydon menar vidare att innehållet i revisionsberättelsen måste bli mer informativ, dvs. ha färre standardskrivningar och mer bolagsspecifik information.

Men rekommendationerna riktar sig inte bara till revisorerna.

”Det ska krävas mycket mer även av revisionskommittéer, styrelser, vd:ar, ekonomichefer och regulatorerna för att säkerställa kvaliteten på och förtroendet för den information som kommer ut från företagen”, sa Helene Agélii.

Hon tror att de förslag och frågor som diskuteras i Brydonrapporten kommer att initiera liknande diskussioner även utanför UK:s gränser. Agélii fick medhåll av moderatorn Dan Brännström, tidigare generalsekreterare i FAR.

“Jag tror absolut att reformer i Storbritannien kommer att sprida sig internationellt. Behovet att förnya revisorsrollen diskuteras på många håll, och UK är en stormakt inom bolagsstyrning och revision. Dessutom är många av förslagen bra”, sa han.

Redaktionen

red@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *