Ny undersökning: Hälften av Sveriges småföretag kan tvingas säga upp personal

9 av 10 svenska små- och medelstora företag påverkas negativt av coronakrisen och nästan hälften riskerar att säga upp personal i närtid. Det visar Vismas Affärsbarometer – en undersökning som genomfördes mellan den 18 och 24 mars 2020 bland 1 538 små och medelstora företag.

”Företagens syn på framtiden har kraftigt försämrats på väldigt kort tid. Nedgången i framtidstro är massiv och sträcker sig över hela landet och över i stort sett alla branscher. Under de nio år som vi har undersökt framtidsutsikterna bland svenska företag har vi aldrig sett något liknande”, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i ett pressmeddelande.

91 procent av företagen som svarat på undersökningen uppger att de påverkas negativt av coronakrisen och dess effekter och hela 47 procent riskerar att behöva säga upp medarbetare under den närmaste tiden. Majoriteten av företagen, 56 procent, har dock ännu inte vidtagit några generella åtgärder för att motverka att verksamheten skadas, medan drygt 29 procent redan har fattat beslut om åtgärder som är kopplade till företagets personal. Men det finns även vinnare: 11 procent av företagen har fått nya affärsmöjligheter som en följd av krisen.

Sammantaget tror drygt 72 procent av företagen i Vismas Affärsbarometer, oberoende av bransch, att försäljningen viker nedåt. Drygt 13 procent ser en oförändrad försäljning som det troligaste alternativet, medan knappt 8 procent tror på en ökning. Förändringarna i framtidstro jämfört med den undersökning som gjordes hösten 2019 är dramatiska.

Tittar man på utsikterna inom olika branscher är jordbrukssektorn undantaget, där framtidstron ökar med drygt 1 procent. Alla andra branscher är negativa och mest negativa är företagen inom kultur- och nöjessektorn, där samtliga svarande spår en nedgång i försäljning. Men även branscher som El/Värme/VVS, Handel, Hotell och restaurang, Reklam/PR/Kommunikation och Transport/Åkeri sticker ut med drygt 8 av 10 företag som spår en negativ utveckling.

”När en kris kommer så här snabbt är den väldigt svår att parera. Redan nu kan vi se att 9 av 10 små och medelstora företag har påverkats negativt av krisen. Men genom relevanta statliga initiativ och åtgärder kan många företag få tid att fatta bättre beslut. Därför är det avgörande att politikerna är tydliga i sin kommunikation. Det måste finnas en grund för svenska företag att fatta beslut på”, säger Henrik Salwén.

Källa till samtliga diagram: Vismas Affärsbarometer. Vismas Affärsbarometer bygger på en webbaserad enkätundersökning som besvarats av 1 538 små och medelstora företag mellan 18 och 24 mars 2020. Samtliga svar kommer från företag som är kunder till Visma Advantage. Enkäten har genomförts två gånger per år sedan 2011 och är en indikator på framtidstro bland små och medelstora företag. Läs mer och ladda ner hela undersökningen här.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se