Kommunal revision i skarpt läge

Revisorsinspektionen har genomfört en tillsyn av yrkesrevisorers och revisionsbolags arbete som sakkunniga biträden åt förtroendevalda revisorer i kommunal revision. Otaliga utredningar har genom åren genomförts av den kommunala revisionen. Dock har dessa nästan uteslutande omfattat de förtroendevalda revisorerna. Förutsättningarna för de som i praktiken utfört den finansiella revisionen – yrkesrevisorerna – har sällan utretts och diskuterats. Därför har det varit angeläget för Revisorsinspektionen att belysa detta perspektiv i en tematillsyn.

Tillsynen har visat att problem uppstår när privat och kommunal revision möts. Revisionsbolagen ska i sin granskning som sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna följa revisorslagens bestämmelser och de goda sederna. Svårigheterna skapas när revisorerna inte kan följa lag och praxis när de ställs inför de sektorspecifika förutsättningar som finns i den kommunala revisionen

En av tematillsynens slutsatser är att frånvaron av tydlig reglering, eller bristande sådan, skapar problem. Den mest uppenbara konsekvensen av den rådande ordningen är att den skapat oklarheter kring vilken revision som görs av kommunala verksamheter, samtidigt som den försvårar tillsyn av kvaliteten i den utförda revisionen och därmed en demokratisk insyn i kommunala förhållanden. Detta innebär dock inte att det inte skulle finnas ett behov av tillsyn eller att Revisorsinspektionen inte skulle kunna utöva tillsyn av verksamheten. Betydelsen av den kommunala sektorn för samhällsekonomi och medborgare talar tvärtom för ett stort behov av en professionellt utförd revision inom området.

Revisorslagens krav gäller och verksamheten står under Revisorsinspektionens tillsyn.
Ett rimligt antagande, utifrån nuvarande ordning, är att utfört revisionsarbete och kvaliteten i det kan variera kraftigt från kommun till kommun och påverkas av specifika förhållanden i det enskilda uppdraget. Det kanske i vissa fall inte ens är möjligt att bedöma kvaliteten, men då är det ett resultat i sig och en iakttagelse vid en tillsyn.

En ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018 och i utredningen gjordes bedömningen att ansvaret för redovisningsrevisionen alltjämt skulle åligga de förtroendevalda revisorerna. Lagstiftaren har alltså nyligen tagit ställning i frågan om professionalisering av den kommunala revisionen. Detta är en verklighet Revisorsinspektionen har förhållit sig till i tematillsynen.

Revisorinspektionen har dock under 2017 och 2018 lämnat förslag till regeringen om hur yrkesrevisionen inom den statliga och kommunala revisionen kan stärkas. Vi pekar i de förslagen på behovet av en samlad översyn där en utredning får uppdraget att föreslå åtgärder som säkrar en hög och enhetlig kvalitet i all revision som utförs av yrkesrevisorer; oavsett om revisionen utförs inom den privata, statliga eller kommunala sfären. Detta skulle bland annat omfatta en gemensam ”grundplatta” för finansiella yrkesrevisorer, innebärande:

• en gemensam utbildningsplattform med likartade krav på teoretisk och praktisk utbildning, prov och auktorisation eller certifiering,
• en, så långt möjligt, gemensam normering av revisionen och yrkesetiska krav på revisorerna där god revisors- och revisionssed betyder samma sak i privat och offentlig revision,
• ett enhetligt system för tillsyn och kvalitetssäkring som omfattar samtliga yrkesrevisorer och deras revisioner.

Ansvaret för att leva upp till revisorslagens krav åligger den enskilde revisorn. Revisorer som bedriver revisionsverksamhet har ett odelat ansvar att bedöma vilka uppdrag som kan accepteras eller inte. Saknas förutsättningar att följa revisorslagen och de goda sederna ska man inte åta sig uppdraget.

Tematillsynen visar att det behövs förändringar av förutsättningarna för yrkesrevisorernas arbete, men det är inte Revisorsinspektionen som ensamt kan driva behovet av förändringar. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar – revisionsföretagen, SKR och FAR. Då kan vi skapa förutsättningar för att åstadkomma något riktigt bra som bygger grunden till en stark revisorskår i Sverige som åtnjuter ett högt förtroende i näringsliv och samhälle. Därför är också pågående utvecklingsprojekt mellan SKR, Skyrev och FAR en så viktig kraft till fortsatt förändring.

Per Johansson
Chef Revisorsinspektionen

Artikeln är en replik på en tidigare krönika i samma ämne: “Behövs en strejk för att tvinga fram bättre kommunrevision?”

Länk till RI:s rapport Tematillsyn kommunal revision.

Martin Hammarström

[email protected]