Har du rätt fokus i revisionsarbetet?

Revisionsmetodiken idag fokuserar på en mer riskbaserad ansats som styr vad revisorer väljer att koncentrera sig på i granskningen. Vår uppfattning är att branschen lägger allt för stor del av sin tid på att substansgranska poster som inte är väsentliga. Granskning av omfattande stickprov och avstämning av ej betydande immateriella konton är ineffektivt och kan hanteras på bättre sätt.

Arbeta digitalt med fokus på riskerna

Nyckeln till ett effektivt revisionsflöde är att identifiera processer och rutiner som är betydande för företaget. I dessa processer och rutiner kartläggs eventuella risker som kopplas till väsentliga poster/konton, som sedan automatiskt genererar ett granskningsprogram. Vi ser att den manuella granskningen som idag praktiseras kan minskas till förmån för en mer digital och analytisk granskning. Digitala revisionsverktyg kan hjälpa såväl den lilla som stora byrån att effektivisera granskningsmoment och på så vis nå likvärdiga eller bättre resultat och samtidigt spara värdefull tid.

Det finns även verktyg för analys och slumpmässiga stickprov som gör det lättare att upptäcka avvikelser samt identifiera och hantera risker. Med enkla metoder kan vi snabbt och smidigt ta fram avancerade analyser som ger en bättre översiktsbild av den verksamhet som granskas och bidrar till högre kvalitet i revisionen.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter

Vi ser att revisionsbyråernas klienter ställer om till mer digitala flöden och därmed ställer allt större krav på sina it-system. Helhetslösningar efterfrågas i ökad utsträckning. Idag kan vi skapa smarta och digitala arbetsflöden hela vägen från den löpande redovisningen till upprättandet av bokslut och årsredovisning. När information finns tillgänglig digitalt från starten öppnar vi upp för en mer löpande och effektiv revision.

För att möta upp kundernas behov och inte halka efter i den digitalisering som sker måste byråer nu höja den digitala kompetensen. Byråer har mycket att vinna på en revisionslösning där revisionsverktyget är integrerat med både analysprogram och byråstöd. Hela revisionsprocessen blir mer effektiv av att revisionen följer en genomtänkt arbetsgång, samtidigt som det säkerställs att alla steg har fullt stöd för International Standards on Auditing (ISA).

Hanna Persson                              John Sjöberg

Hanna Persson och John Sjöberg är produktspecialister och konsulter inom revision och analys på programvaruföretaget Hogia. De är i grunden revisorer och har under flera år arbetat på byråer i Sverige och i Norge.

Hanna Persson och John Sjöberg. Foto Hogia.

konsult.byra@hogia.se

konsult.byra@hogia.se