Framtidens ekonomiavdelning – fem trender

Sveriges ekonomiavdelningar är mitt uppe i ett omvälvande skifte som till stor del beror på en snabb teknikutveckling och ökad global konkurrens. Det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna och kraven från verksamheterna att ställa om till proaktivt och strategiskt affärsstöd ökar. Här är fem trender som kommer att prägla framtidens ekonomifunktion.

  1. Tekniken möjliggör men den mänskliga insatsen avgör

I takt med att flera av de dagliga arbetsuppgifterna såsom bokföring och fakturering på ekonomiavdelningen blir automatiserade, eller hanterad av robotar, minskar antalet medarbetare. Samtidigt räcker det inte med den tekniska utvecklingen för att kunna utnyttja framtidens innovationer maximalt. För att kunna realisera det som tekniken kan bidra med krävs människor som standardiserar processer, korrigerar avvikelser och analyserar data. Den mänskliga faktorn blir avgörande vid värdeskapande på ekonomiavdelningen.

  1. Data sätter agendan

Lösningar som på ett effektivt sätt tar tillvara på all den data som företag samlar på sig finns redan idag. Blickar vi framåt några år kommer tekniken ha hunnit förfinats och lösningarna blivit allt fler. Redovisning har tidigare fungerat som ett facit för vad som redan hänt. I takt med att realtidsdata blir mer åtkomligt går det att jobba med olika scenarios som blir vägledande och faktiskt styr beteenden och beslut. Ekonomichefen förväntas använda dagsaktuella siffror för att sätta agendan framåt och öka beredskapen för omställningar vid behov. Kraven på att bryta ut realtidsdata för olika delar av organisationen blir också allt viktigare där varje grupp kan ta beslut baserat på relevant och aktuellt underlag för den specifika avdelningen. Det kräver också att datan är tillgänglig och lätt att ta till sig för organisationen. Tjänster som även tar in externa siffror för benchmarking ger ett förbättrat beslutsunderlag för företaget och kommer att användas ännu mer framöver.

  1. Ökat fokus på säkerhet

I takt med att data blir allt mer tillgängligt ökar också riskerna för att denna blir förstörd eller hamnar i fel händer. Detta kommer att bidra till ett ökat säkerhetstänk och fokus på hanteringen av transparensen. Vem som äger datan blir således en viktig fråga på framtidens ekonomiavdelning vilket medför högre krav på juridisk kompetens och kunskap om rådande datalagar. De företag som har en bra balans mellan övergripande kontrollfunktioner och digitaliserade processer kommer att ha en avgörande konkurrensfördel de kommande tio åren.

  1. Rollerna på ekonomiavdelningen förändras och förädlas

Nya ansvarsområden, roller och egenskaper kommer även att framträda. En kategori ekonomer kommer till exempel att ansvara för att hantera och styra tekniken samt optimera processer så att relevant data utvinns. Vidare kommer det efterfrågas en kommunikativ förmåga att på ett pedagogiskt och rådgivande sätt kunna stödja verksamheten med analys och underlag. Samtidigt flyttas ekonomichefens funktion successivt bort från kontroll och rapportering till att tolka och utveckla strategin. Ekonomichefens roll blir då att sätta agendan för den nya ekonomifunktionen och säkerställa att den är verksamhetsstyrande.

  1. Shared service centres och outsourcing ökar kraftigt

De potentiella vinsterna med att ställa om till den moderna ekonomifunktionen är stora. Samtidigt är det svårt att själv försöka nå dessa då det krävs både resurser, tid och erfarenhet. Speciellt då ekonomifunktionerna blir mindre i takt med digitaliseringen. Genom att organisera sig i interna eller externa shared service centres lyckas man utnyttja skalfördelar, standardiserade processer, teknik, kompetens och nearshoring till låglöneländer. Externa shared service centres genom outsourcing av ekonomifunktionen kommer främst öka bland mellanstora bolag som har svårt att själva nå skalbarhet.

Anders Fryxell, vd Azets Insight

anders.fryxell@azets.net

Azets är en av Sveriges största leverantörer av outsourcingtjänster inom ekonomi, lön och HR. Tidigare gick företaget under namnet Visma Services.

Redaktionen

red@revisionsvarlden.se