Felaktigt godkännande av bitcointillgångar ger PwC-revisor varning  

En auktoriserad revisor från PwC varnas av Revsiorsinperktioen (RI) efter att han godkänt ett bolags innehav av kryptovalutan bitcoin på felaktiga grunder i en revisionsberättelse från 2016. 

Det aktuella bolagets verksamhet gick ut på att handla med kryptovalutan bitcoin på världens ledande bitcoinbörser. Bolaget handlade bitcoins både för sitt eget och ett systerbolags vinstintresse. Affärsmodellen gick ut på att att systerbolaget, som ställde ut värdepapper i form av certifikat som var kopplade till utvecklingen på priser i bitcoin, alltid skulle kunna säkra sin egen marknadsrisk relaterad till sina sålda certifikat, via det första bolaget. Som var skyldig att vid behov tillhandahålla alla sina tillgångar till systerbolaget.

Bolagets bitcointillgångar redovisades i årsredovisningen dels som övriga kortfristiga fordringar med 185,8 mnkr, dels som fordringar hos koncernföretag med 97,4 mnkr. 

Bristfällig granskning av tillgångar 

RI menar att revisorns granskning av bolagets tillgångar varit bristfällig på flera punkter, då det tex inte går att fastställa tillgångarnas riktighet, tillhörighet och fullständighet. Bolaget ska bland annat ha redovisat sitt innehav av bitcoins som en tillgång och en skuld till systerbolaget samtidigt. Det saknas också ett formellt avtal som beskriver exakt hur affärsupplägget mellan bolagen ser ut. I och med detta, saknas det tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna godta riktigheten i bolagets sätt att redovisa innehavet. 

Även tillhörigheten är svår att fastställa då revisorn förlitade sig på skärmdumpar som visar bitcoininnehav vid olika handelsplatser. Skrämdumparma är ett år gamla och kommer från granskningen av räkenskapsåret 2015. Då satt revisionsteamet tillsammans med den verkställande direktören och observerade när denne tog fram uppgifter ur olika s.k. plånböcker med hjälp av kryptonycklar. 

Problemet med detta är dels att skärmdumparna inte namnger vem som är innehavaren och dels att revisorn inte utförde några av de åtgärder som krävs för att en revisor ska få använda sig av föregående års revisionsbevis. VD:n som ägde kryptonycklarna 2015 har dessutom lämnat verksamheten 2016. 

“I detta fall var det uppenbart att det tidigare revisionsbeviset hade förlorat sin relevans, eftersom den person som tidigare haft behörighet till kryptonycklarna vid tidpunkten för den nya revisionen hade lämnat verksamheten”, skriver RI. 

Använde dokument han inte litade på

RI bedömer också att det inte finns något i revisorns dokumentation som visar att han utförde några granskningsåtgärder som gav honom grund att godta fullständigheten i de redovisade tillgångarna. Revisorn uppger själv att han inte litar på de uppgifter han hämtat från bolaget och att han därför skulle vidta extra åtgärder. Det är dock oklart om några extra åtgärder har gjorts. Det troligaste är att han har nöjt sig med de uppgifter han “inte litade på”, menar RI.

Felaktig resultaträkning

När revisorn räknade på bolagets på bolagets väsentlighetstal använde han bolagets tillgångar som referensvärde. Bland annat på grund av hur bolaget finansierades och att dess syfte inte var maximera vinsten. Han menade att övergripande väsentligheten låg på 9 mnkr, medan arbetsväsentligheten sattes till 6,8 mnkr. Utifrån de valda väsentlighetsnivåerna ansåg revsiorn att inga poster i resultaträkningen var väsentliga.

Nettot av de huvudbokskonton som redovisades som nettoomsättning uppgick till 7,6 mnkr, medan det utgående egna kapitalet uppgick till 254 tkr. RI konstaterar att omsättningen med god marginal översteg revisorns valda arbetsväsentlighet och därför borde han ha granskat dessa poster ytterligare i resultaträkningen.

Revisorn menar att han har genomfört en så kallad “riskanalytisk detaljgranskning” av resultaträkningen, men att han att inte har dokumenterat den. De uppgifter som som han har lämnat till RI angående granskningen är också mycket kortfattade. RI menar därför att det är osannolikt att han har genomfört den påstådda granskningen.

“Det som ligger honom till last är allvarligt, särskilt med beaktande av att han har tillstyrkt fastställandet av bolagets resultat- och balansräkningar utan att ha grund för det”

Sammanfattningsvis har  revisorn åsidosatt god revisionssed genom att fastställa A-bolagets resultat och balansräkningar och innehav av bitcoins utan grund. 

Läs hela besultet här: Dnr 2021-124

 

Jonas Karanta

[email protected]