FAR: Vald revisor bör granska årsredovisningens hållbarhetsinformation

Det är rimligt att det är den valda revisorn som ska utföra en granskning av hållbarhetsinformationen i årsredovisningen. Det skriver FAR i en kommentar till EU-kommissionens förslag om hållbarhetsrapportering.

”Det är positivt att hållbarhetsfrågorna likställs med finansiell rapportering och med ett standardiserat ramverk ökar transparensen och det blir lättare att jämföra olika företag. Samtidigt är det viktigt att regelverken utformas på ett sätt så att företagens rapporteringsbörda inte blir för betungande”, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD i FAR.

Hon tycker att det är bra att hållbarhetsinformationen granskas, det kommer att öka tillförlitligheten till den lämnade informationen. FAR anser det vara naturligt och effektivt att det är bolagets valda revisor som utgör denna granskning.

”Skulle en annan granskare tillåtas granska hållbarhetsinformationen kommer detta leda till avgränsningsfrågor beträffande granskningsansvaret och kräva att den valda revisorn måste göra avgränsningar i sin revisionsberättelse”, säger Karin Apelman.

Förslaget från EU-kommissionen gäller uppdatering av Non-Financial Reporting Directive, NFRD, numera benämnt Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Det förutsätter införandet av en enhetlig standard för rapportering. En EU-gemensam standard ska tas fram av European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG. FAR framhåller att en EU-standard måste vara i linje med den internationella standard som IFRS/ISSB avser att ta fram.
Läs hela remissvaret.

Martin Hammarström

[email protected]