FAR: Årsredovisningens syfte behöver ses över efter hållbarhetskrav

Karin Apelman

Årsredovisningens format, presentation och överskådlighet behövs ses över när EU:s gröna taxonomiförordning ska integreras i årsredovisningslagen. Det skriver FAR i sitt remissvar till Justitiedepartementet.

”Utvecklingen av årsredovisningslagen innebär en ökad information av hållbarhet, vilket i grunden är positivt men det krävs att det blir fokus på värdeskapande information”, säger FAR:s generalsekreterare Karin Apelman.

EU:s gröna taxonomiförordning ska integreras i svensk lagstiftning och Justitiedepartementet bjöd in bl.a. FAR att lämna synpunkter på EU:s förslag. I sitt svar (Dnr FI2021/01011) skriver FAR att både utvecklingen av årsredovisningslagen (ÅRL) och framtida direktiv innebär att årsredovisningen syfte bör ses över i ett vidare perspektiv.

”Vi inser att avsikten inte är att hantera utformningen av årsredovisningslagen men noterar att utvecklingen med ökad hållbarhetsinformation innebär att årsredovisningen behöver ses över”, säger Karin Apelman.

På några punkter anser FAR att det behövs förtydliganden, till exempel de fall där ett företag omfattas av EU:s gröna taxonomiförordnings upplysningskrav men inte uppfyller gränsvärdena för att upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Det behövs också tydliggöras vilka bolag som omfattas av regelverket, om det är samtliga bolag med fler än 500 anställda av allmänt intresse, eller om kravet på omsättning och balansomslutning också ska vara uppfyllda.

FAR konstaterar också att det behöver förtydligas vilken som är övervakande myndighet för den lagstadgade hållbarhetsrapporten, där rapporteringen av EU:s gröna taxonomiförordning ingår. Finansinspektionen (FI) ska enligt förslaget vara övervakande myndighet gällande EU:s gröna taxonomiförordning, samtidigt är FI i dag inte övervakande myndighet för den lagstadgade hållbarhetsrapporten enligt ÅRL.

Martin Hammarström

[email protected]