Etablerad tungviktare tillbaka

Nu kan du köpa Redovisa Rätt 2020 – som bok eller digitalt verktyg med avancerad sökfunktion.

Sponsrat innehåll från Ekonomionline/Sanoma Utbildning

Rättserien är en etablerad tungviktare sedan 25 år tillbaka för företag och företagare som vill kunskapssäkra sig inom redovisning, arbetsrätt, skatt, bolagsrätt, lön och moms. Produkterna är praktiskt skrivna och enkla att använda digitalt med sökfunktioner. Rättserien består av sex stycken uppslagsverk där Redovisa Rätt ingår, skriven av mig Eva Törning och Caisa Drefeldt.

Sedan vi tog över arbetet för knappt fyra år sedan har vi utvidgat Redovisa Rätt med sökord framför allt om K3 och K2 men även exempelvis när det publicerats nya normer som exempelvis K Årsbokslut. Vi har också tagit bort skatteavsnittet eftersom dessa numera täcks av Rätt Skatt och utökat hänvisningarna till andra Rätt-böcker så att du ska hitta rätt även om du börjar att leta i ”fel” bok.

Eva Törning

Täcker flest regelverk

Redovisa Rätt är det verktyg som täcker flest regelverk – över 20 stycken. Redovisa Rätt har därför inga uttömmande beskrivningar utan beskrivningarna är tämligen kortfattade och skickar läsaren vidare i god redovisningssed. Å andra sidan innehåller de olika sökorden beskrivningar enligt de regelverk som vi har bedömt lämpliga.

Ta det mest sökta ordet som exempel; Första förhöjd leasingavgift. Här finns först en förklaring till vad det är, dvs att om företaget vid tecknandet av ett leasing-/hyresavtal får betala en särskild leasingavgift utgör detta en förskottsbetalning, vanligen kallad framtung leasing. Denna s.k. första förhöjda leasingavgift ska ur ett skatteperspektiv enligt en dom proportioneras över hela leasing-/ hyresperioden vilket överensstämmer med K3 och K2 nedan. Den särskilda leasingavgiften fördelas på vart och ett av avtalsperiodens år eller på det antal månader avtalet gäller, leasing/leasingavtal. Därefter följer en hänvisning till sökordet Leasingintäkter för de företaget som är leasegivare.

Enligt den struktur som Redovisa Rätt följer kommer sedan avsnittet Löpande bokföring. Här beskrivs normalt hur transaktionen ska konteras (om sökordet involverar något som ska bokföras) och ibland en kommentar om det är något specifikt som behöver beaktas vid bokföringstillfället.

Nästa rubrik är Bokslut och det avsnittet behandlar dels eventuella åtgärder som behöver göras i bokslutsarbetet, dels om det finns specifika krav i ÅRL som behöver beaktas i bokslutet. I det här fallet inkluderar avsnittet en liten påminnelse om att inte glömma bort att föra om den kortfristiga delen från konto 1386 till 1720.

Caisa Drefeldt

Eftersom K3 är huvudregelverket beskrivs denna normgivning först under rubriken K3-regler. Detta är anledningen till att K-regelverken inte beskrivs i nummerordning. Redovisning enligt K3 beskriver vad som gäller både finansiell och operationell leasing tillsammans med lättnadsregeln i juridisk person och anger i vilka punkter respektive bestämmelse finns (K3 kapitel 20).

Under rubriken K2-regler finns en beskrivning av såväl intäktssidan (kapitel 6) som kostnadssidan (kapitel 7) men också den specifika regeln om hur den första förhöjda leasingavgiften påverkar när en tillgång som tidigare leasats köpas av leasingföretaget (kapitel 10). Detsamma gäller K Årsbokslut med hänvisning till de punkter som återfinns där och är där kompletterad med en allmän hänvisning att ett företag som tillämpar K Årsbokslut alltid får tillämpa K3.

K4-reglerna hänvisar till IFRS 16 och undantagsreglerna i RFR 2. Sist hänvisas dels till samma sökord i Rätt Skatt, dels till närliggande sökord inom Redovisa Rätt.

Användbar frågeservice

Redovisa Rätt utvecklas ständigt, naturligtvis med ändringar men även genom att koppla ihop ovanstående regelverk för att du som läsare ska få en så fullständig bild som möjligt. Begrepp utvecklas också. Ett exempel på denna senare företeelse är det som vi i redovisningen kallar checkräkningskredit men som man i bankvärlden ofta kallar kontokredit. Du kan i Redovisa Rätt söka på båda.
Många utnyttjar den frågeservices som finns till alla Rätt-böckerna. När du ställer din fråga, tänk på att alltid använda den senaste upplagan!

Vi välkomnar alltid förslag till nya sökord så länge som vi inte överskrider gränsen för storlek på boken!

Nu kan du köpa Redovisa Rätt 2020 eller hela Rättserien 2020 på ekonomionline.se!

Sponsrat innehåll från Ekonomionline/Sanoma Utbildning

Redaktionen

[email protected]