Byrå nekas att ta uppdrag – revisor gift med delägare hos potentiell kund

Revisorinspektionen: "Inte rimligt att revisionsbyrån åtar sig uppdraget".

En revisionsbyrå i Småland har fått avslag på en ansökan hos Revisorinspektionen (RI) om förhandsbesked i enlighet med 22 och 23 §§  revisorslagen. Revisionsbyrån blivit tillfrågad om att revidera ett bolag i platsbranschen i samband med en kommande pensionsavgång. Kruxet ligger i ett familjeband mellan en av revisionsbyråns anställda och ägarna i bolaget. Revisorn är gift med bolagets delägare och den andre delägaren är hennes yngre bror. Revisionsbyrån vill därför ha besked om huruvida detta utgör ett hot mot bolagets opartiskhet eller om de ändå kan åta sig uppdraget.

Revisionsbyrån har uppgett följande som särskilda omständigheter:

  • Partnern till revisorn är endast en passiv delägare i bolaget och har inte heller någon styrelsebefattning i bolaget.
  • Bolaget drivs också helt och hållet av svågern.
  • Revisorn kommer inte heller vara en del av revisionsteamet eller vara inblandad i uppdraget på något annat sätt.

RI menar att de omständigheter som framgår i byråns ansökan skulle utgöra ett uppenbart hot mot revisionsbyråns opartiskhet och självständighet. I revisorslagen nämns fem typsituationer som anses vara särskilt problematiska. En av dessa är när revisorn eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning (s.k. vänskapshot). Familjeband anses vara särskilt förtroenderubbande och därför är det inte rimligt att revisionsbyrån åtar sig uppdraget.

I vissa fall finns det särskilda omständigheter som anses vara förmildrande, eller så kan revisionsbyrån presentera motåtgärder för att förhindra att självständigheten rubbas. Men i detta fall så har inget sådant presenterats. Vidare betonar RI att faktumet att revisorn som är gift med delägaren inte ska befatta sig med revisionen i det aktuella bolaget är en självklarhet, inte en särskild omständighet.

”Revisorsinspektionen konstaterar att den omständigheten att revisorn inte själv ska befatta sig med revisionsuppdraget framstår som självklar och knappast kan ses som en särskild presumtionsbrytande omständighet”, skriver RI i beslutet.

Sammanfattningsvis menar RI att de omständigheter som revisionsbyrån lämnat i sin ansökan utgör ett uppenbart hot mot revisionsbolagets opartiskhet och självständighet. Det förekommer inte heller några förmildrande omständigheter eller motåtgärder som skulle möjliggöra att de ändå skulle kunna åta sig uppdraget. Därför får de avslag på sin ansökan.

Läs hela beslutet här: 2021-1816

Jonas Karanta

[email protected]