”Bra att yrkesarbetande revisorer gör kontrollen”

Revisorn Carola Lundgren gillar FAR:s kvalitetskontroll, men majoriteten av läsarna sågar dagens system.

Svar på måndagen. Enkäten ligger fortfarande live.

Efter två debattartiklar om FAR:s kvalitetskontroll, en kritisk och en som förvarar det rådande systemet gjorde Revisionsvärlden en läsarenkät. I enkäten, som fortfarande är öppen, tvingas man välja mellan två skarpa alternativ:

  1. FAR bör fortsätta med kvalitetskontroll som idag. Annars skulle Revisorsinspektionen bygga upp en ny kontrollapparat.
  2. Det är orimligt att FAR anmäler de egna medlemmarna till en myndighet. Om kvalitetskontrollen ska fortsätta ska den hållas internt inom FAR.

Cirka 80 personer har tagit ställning. Nästan tre av fyra respondenter anser att dagens system, där FAR anmäler undermåliga medlemmar till Revisorsinspektionen är orimligt. Drygt en fjärdedel är nöjda med det befintliga systemet, där medlemmarna granskar varandra och där FAR alltså är delaktigt i kvalitetskontrollen.

Jörgen Hägglund

Halmstadrevisorn Jörgen Hägglund hör till kritikerna.

“Det är tveksamt om FAR ska ha den rollen. I en förening ska man stödja sina medlemmar. FAR borde snarare utbilda än kontrollera medlemmarna”, säger Jörgen Hägglund, som driver den uppmärksammade byrån Revisionskonsulterna.

Hans hållning är principiell, Hägglund betonar att han alltid haft en bra dialog med FAR:s kontrollanter.

”En del inom revision är svart och en del är vitt, men mycket ligger också i en gråzon. Hur kvalitetskontrollen görs beror mycket på kontrollanten”, säger Jörgen Hägglund.

En som däremot försvarar det befintliga systemet är revisorn Carola Lundgren, som driver den prisade byrån Revisionären i Piteå.

”Min uppfattning är att det fungerar bra med FAR:s kvalitetskontroll. Den är omfattande och ställer högra krav, som sig bör. Som medlem vet man redan från start att man ska bli kontrollerad och att man kan bli anmäld i värsta fall”, säger Carola Lundgren.

Carola Lundgren. Foto O Markström.

Hon tycker att det är bra att yrkesarbetande revisorer gör FAR-kontrollen eftersom det garanterar ”verklighetsförankring”.

”Jag anser inte att det finns en konflikt i att bli granskad av en kollega i branschen. I värsta fall uppdagas en del brister hos den som blir granskad och då tänker jag att man får stå för det. Göra om och göra rätt. Det finns såklart en spänning inför kontrollen, men det gäller troligen oavsett det är FAR, Skatteverket eller Miljöinspektionen som kommer”, säger Carola Lundgren.

Liksom flera andra bedömare tror Lundgren att alternativet till FAR-kontrollen är att Revisorsinspektionen (RI) skulle utvidga sin egen kontrollapparat.

”När FAR:s kvalitetskontrollant kommer blir det per automatik en fortbildning i revision med anledning av de diskussioner som uppkommer, vilket är bra. Jag kan inte svara för om den delen skulle bli annorlunda med RI som granskare, det finns en risk för det”, säger Carola Lundgren.

RI:s chefsjurist Anders Ahlgren vill inte spekulera i vad som skulle hända om FAR slutade att rapportera sina medlemmar till RI. Han säger till Revisionsvärlden att systemet för kvalitetskontroller fungerar väl och att “det saknas skäl för oss att spekulera i hur ett alternativt system skulle kunna se ut”.

Han påminner om att den lagstadgade kvalitetskontrollen av revisorer regleras av revisorslagen. Minst vart sjätte år ska alla revisorer och registrerade revisionsbolag vara föremål för en oberoende kvalitetskontroll.

“När det gäller de revisionsföretag och de revisorer som har uppdrag i företag av allmänt intresse utförs den direkt av Revisorsinspektionen. I övrigt förlitar vi oss på FAR:s kontroll över sina medlemmar och det inrapporteringssystem som finns på plats genom den överenskommelse som finns mellan Revisorsinspektionen och FAR. För sådana revisorer som inte är medlemmar i FAR utförs det en kvalitetskontroll som Revisorsinspektionen ansvarar för”, säger Anders Ahlgren.

Fotnot: Revisorerna i denna artikel uttalar sig som FAR-medlemmar, inte som företrädare för sina respektive byråer. 

Läs artikeln som drog igång debatten om kvalitetskontroll:

Läs FAR:s replik.

Gör RV:s läsarenkät i ämnet

Martin Hammarström

[email protected]