EY håller börsbolag på halster om ”fortsatt drift”

Revisionsberättelsen saknas när Oscar Properties publicerar ”preliminär årsredovisning”.

Sidan 98 i Oscar Properties “preliminära årsredovisning”.

Den börsnoterade och krisdrabbade bostadsutvecklaren Oscar Properties har under våren flera gånger skjutit upp publiceringen av sin årsredovisning och datumet för årsstämman. I dagsläget är beskedet att årsredovisning för 2019 ska vara klar senast den 9 juni och att årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni. I väntan på detta publicerade bolaget på tisdagskvällen en ”preliminär årsredovisning” som dock saknar viktiga ingredienser. Under rubrikerna Revisionsberättelse och Styrelsens och verkställande direktörens intygande gapar sidorna tomma, något SvD Näringsliv var först med att uppmärksamma.

Det verkar som om Oscar Properties revisionsbyrå EY, med påskrivande revisor Ingemar Rindstig, har frågetecken kring bolagets fortsatta drift.
”Skälet till att slutlig och reviderad årsredovisning inte kan avlämnas … är att styrelse och revisorer inväntar kompletteringar i dokumentation och delbetalning av köpeskilling avseende uttalandet om going concern, som är en grundläggande förutsättning för redovisningen”, skriver Oscar i ett pressmeddelande.

Uppdatering:

Den 1 juni publicerades en komplett årsredovisning, där revisorn bland annat skriver:

”Koncernens fortsatta verksamhet är beroende av att planerade fastighetsförsäljningar genomförs samt att förlängning eller lösen av räntebärande skulder om 688 miljoner kronor som förfaller under 2020 sker. Skulle inte de åtgärder som styrelsen planerar att genomföra kunna genomföras finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten”.

Skulderna innefattar bland annat ett obligationslån om 360 miljoner kronor, som förfaller i augusti.

Revisorerna uppger vidare att bolaget hoppas kunna klara av sina förpliktelser genom att förlänga sina räntebärande skulder. Alternativt kan de lösas i samband med färdigställande av projekt eller genom försäljning av fastigheter och projekt.

Slut på uppdatering

Karin Apelman, generalsekreterare på branschorganisationen FAR, konstaterar att det är ovanligt med förseningar av årsredovisningar eftersom “företaget i ett tidigt stadium normalt vet vad revisorn brukar kräva”.

”Strikt utifrån regelverket ska revisorer bestämma huruvida det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om bolaget kan fortsätta verksamheten. Det behövs underlag och då är revisorn ägarnas och styrelsens förlängda arm”, säger Karin Apelman till SvD.

Redan i Oscar Properties årsredovisning för 2018 fanns en ”särskild revisorsupplysning” i revisionsberättelsen.

”Det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten”, skrev Rindstig i revisionsberättelsen.

En ytterligare osäkerhetsfaktor som noterades var att Oscar Properties redovisade vinst från ännu inte avslutade projekt genom så kallad “successiv vinstavräkning”.

Så sent som i februari i år varnades Ingemar Rindstig av Revisorsinspektionen för just revisionen av Oscar Properties, se tidigare artikel. Varningen gällde hur osäkra intäkter hade bokförts i ett projekt på Östermalm i Stockholm.

Läs även om hur KPMG nyligen reste frågetecken om fortsatt drift i First North-bolag.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *